search
Sök
menu
Meny

Vad är en lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning innebär bland annat att fastighets­indelningen ändras eller att rättigheter skapas för olika ändamål.

Arbetsgången i alla ärenden är omfattande även om alla delar inte syns utåt.

Nybildning av fastighet

  • Avstyckning – ett visst område skiljs av från en fastighet för att bilda en egen fastighet. Detta sker t.ex. när någon har köpt en del av en fastighet för att bygga ett hus.
  • Klyvning – en fastighet som ägs av flera personer delas upp så att var och en får en egen fastighet.
  • Sammanläggning – två eller fler fastigheter som ägs av samma person läggs samman till en ny fastighet.

Överföring av mark mellan fastigheter

Fastighetsreglering – mark förs från en fastighet till en annan fastighet.

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet på visst bestämt sätt, t.ex. använda väg, ta vatten i brunn, anlägga avloppsanordning. Servitut kan bildas, ändras och upphävas genom fastighetsreglering.

Gemensamma anläggningar

Gemensamhetsanläggning bildas när flera fastigheter gemensamt behöver använda en anläggning, t.ex. väg, parkering, vatten- och avloppsanläggning. Det bestäms hur anläggningen ska utformas och skötas och hur kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna. Det här görs i en anläggningsförrättning.

Ledningar

Rätt för ägare av allmännyttiga ledningar att dra fram ledningar över annans fastighet, exempelvis el, tele, vatten. Detta görs i en ledningsrättsförrättning.

Fastighetsbestämning

Bestämning av var en gräns mellan olika fastigheter går eller vad ett servitut omfattar.

Överföring och frigörande av fastighetstillbehör

  • Byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet kan överföras till en annan fastighet utan att fysiskt flytta på anläggningen.
  • Ledningar eller liknande anläggningar som hör till en fastighet kan frigöras för att de därefter ska utgöra lös egendom.

Äganderättsutredning och legalisering

I vissa fall kan oklar äganderätt till fastigheter utredas och äldre privat jorddelning bli fastställd och erkänd som fastighetsbildning.

Ägarlägenheter

Ägarlägenheter är en ny boendeform i Sverige. Det innebär att det blir möjligt att äga sin egen lägenhet i ett flerbostadshus. Att äga en ägarlägenhet innebär ett ökat självbestämmande eftersom man söker lagfart enligt samma regler som för andra typer av fastigheter.

Man disponerar därefter fullständigt över lägenheten och kan hyra ut den, måla om, byta kök och så vidare. Precis som för den som äger en villa eller ett radhus finns också möjligheterna att pantsätta, överlåta och belåna sin fastighet.

3D-fastighet

Sedan januari 2004 kan fastigheter avgränsas både i höjd- och i djupled. Det innebär att våningsplan och anläggningar inom samma byggnad kan ha olika ägare.

Genom en lantmäteriförrättning kan idag ett våningsplan med kommersiell verksamhet bilda en egen fastighet och därmed urholka en befintlig fastighet för bostadsändamål.

Tredimensionell fastighetsbildning kan medföra en effektivare användning av fastigheter.
Befintliga hus kan byggas på med ytterligare ett våningsplan. Det kan också innebära en effektivare användning av allmänt ägd mark genom att man exempelvis kan ha parkeringsgarage under markytan.