search
Sök
menu
Meny

Naturreservat

Naturreservatet Rosenlundsbankarna.

Naturreservat bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv.

I kommunen finns naturreservat med många olika naturtyper, till exempel våtmarker, sjöar och vidsträckta myrmarker, ädellövbranter och barrblandskogar samt ängar och hagar i odlingslandskapet.

Ett naturreservat är ett permanent skydd för att bevara och utveckla ett rikt växt- och djurliv. De flesta naturreservat är också fina friluftsområden för rekreation. Det är mycket viktigt att tätortsnära områden finns för friluftsliv och rekreation. Det ska inte vara långt till närmsta naturreservat från där du bor.

Kommunen äger och förvaltar nio naturreservat, varav två är bildade av kommunen och de övriga av länsstyrelsen:

  • Bondberget
  • Dumme mosse
  • Strömsberg (kommunalt)
  • Huskvarnabergen
  • Vistakulle
  • Taberg
  • Rosenlunds bankar
  • Rocksjön (kommunalt)
  • Domneån

Nya naturreservat är på gång under 2017, bland annat Häggebergs och Granbäcks lövskogar nordväst om Jönköpings stad och Kaxholmens lövskog i Skärstadalen. Se planerade reservat under Skyddad natur i Översiktsplan 2016. Skriftliga synpunkter på förslagen till naturreservat kunde lämnas tills 2016-07-04.

Vill du söka dispens från reservatsföreskrifterna i Strömsberg och Rocksjön naturreservat så använd blanketten längre ner på sidan. För övriga reservat vänd dig till länsstyrelsen.

Det finns många fler naturreservat att besöka i Jönköpings län, se länk nedan.