search
Sök
menu
Meny

Den framtida kollektivtrafiken

I den fysiska stadsplaneringen läggs grunden till det framtida resandet. Lokaliseringen av bostäder, arbetsplatser och annan bebyggelse påverkar hur mycket trafik av olika slag som uppstår. Den framtida kollektivtrafiken ska därför bidra till strukturen vid planering av nya områden.

År 2007 gjordes i kommunen 85 kollektivtrafikresor per invånare. Målet för kollektivtrafiken är att detta antal ska fördubblas till år 2020 (exklusive resor till och från skolan). Som delmål gäller en ökning med 30% till år 2012. Jönköpings kommuns handlingsprogram för kollektivtrafik, antaget av kommunfullmäktige, redovisar vilka åtgärder som krävs för att uppnå målen. Åtgärderna innebär att skapa en attraktivare kollektivtrafik genom att möjliggöra tätare turer, prioritera busstrafik och skapa egna körfält som gör att kollektivtrafikens punktlighet och pålitlighet ökar. Åtgärderna kommer att genomföras i tre etapper.

Etapp 1 ‑ perioden 2010-2015

Framkomlighetsåtgärder genomförs för att tätare turer på Citybusslinjerna 1-3 och flertalet andra tätorts- och förortslinjer ska kunna införas. Åtgärder för att höja standarden på busshållplatser genomförs.

Etapp 2 ‑ perioden 2015-2020

En tätortslinje omvandlas till Citybusslinje 4 och i samband med detta genomförs framkomlighetsåtgärder. En ny tågstation för Jönköpingsbanan byggs vid A6.

Etapp 3 ‑ perioden 2020-2030

Citybusslinje 5 införs på sträckan Kortebo ‑ Bymarken ‑ G:a Flygfältet ‑ Ryhov ‑ A6. Citybusslinje 1 görs om till spårväg på sträckan Råslätt ‑ Huskvarna i samband med att staden får en höghastighetsstation.

Detta är en del av Stadsbyggnadsvisionen, Stadens hållbara kommunikationer.