search
Sök
menu
Meny

Nyttjande av kommunal mark

För att få utföra någon form av arbete i eller i anslutning till allmän mark, gata eller väg krävs tillstånd.

Allmän mark är mark som används till anläggningar som är till nytta för kommunens invånare. På markytan finns gator, vägar och parker. Under ytan ligger ledningar för bland annat el, telefon, fjärrvärme, vatten och avlopp. Både gator och ledningar är en förutsättning för ett fungerande samhälle.

Grävning i kommunal mark

För att gräva i kommunal mark krävs tillstånd av väghållaren. Ansökan om grävning i kommunal mark görs via vår webbapplikation minst två veckor innan arbetet sätts igång eller platsen ska nyttjas. En trafikanordningsplan ska bifogas ansökan.

Byggavstängning (byggställning, containers, upplag etc.)

Vid upplåtelse av kommunal mark söks tillstånd hos Polisen, blanketten "Tillstånd enligt ordningslagen". Tänk på att arbeten på kommunal mark ofta för med sig någon form av trafikreglering och då krävs att en trafikanordningsplan faktablad upprättas.

Uteserveringar

Om du söker tillstånd för uteserveringar ska du ansöka till Polisen, på blanketten Tillstånd enligt ordningslagen. Se även Stadsmiljöprogrammet för mer information.