search
Sök
menu
Meny

Tillgänglighet oavsett funktionsförmåga

Kommunen är skyldig att se till att medborgare kan delta inom samhällets olika områden oavsett funktionsförmåga. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är enligt diskrimineringslagen en form av diskriminering.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Utgångspunkten i Jönköpings kommuns arbete med funktionshinderfrågor är FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen undertecknades av den svenska regeringen i mars 2007 och trädde i kraft i januari 2009. Den tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter. Konventionen skapar inte i sig några nya rättigheter utan har till syfte att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning så att de ska kunna vara fullt delaktiga och jämlika.

Det är en rättighet att kunna delta inom samhällets olika områden. Kommunerna är skyldiga att se till att medborgare kan delta oavsett funktionsförmåga. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det av avgörande betydelse att personer kan leva självständigt i största utsträckning. Ju tillgängligare samhället är, desto mindre behov av – ofta kostsamma – individuella stödinsatser.

Enligt FN-konventionen har personer med funktionsnedsättning rätt till arbete på lika villkor som andra. Det innebär att Sverige måste se till att personer med funktionsnedsättning kan förverkliga rätten till arbete och sysselsättning. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att detta också sker i
praktiken. Att ha ett arbete är viktigt för att kunna vara delaktig i samhället. I kommunens arbetsmiljöarbete handlar tillgänglighet om att ta bort hinder i arbetsmiljön så att alla medarbetare kan arbeta på bästa sätt.

Ju bättre den generella tillgängligheten i arbetsmiljön är, desto bättre klarar sig också alla som har någon typ av funktionsnedsättning.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Utifrån diskrimineringslagen infördes från och med januari 2015 ”bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning” som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Det nya diskrimineringsförbudet gäller inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller idag, med undantag för tillhandahållande av bostäder. Bristande tillgänglighet betyder, enligt den nya lagen, att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar.

Tillgänglighet i stadsmiljön

En tillgänglig miljö underlättar för alla, inte bara för personer med funktionsnedsättning.

Stadsbyggnadskontorets utvecklings- och trafikavdelning bevakar tillgängligheten på gator och allmän mark.

Kommunen har ett nära samarbete med tillgänglighetsrådet som består av HSO:s (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) tillgänglighetsgrupp och tjänstemän från olika förvaltningar . Möten hålls 4 ggr/år och däremellan tas kontakt för olika råd och granskningar av ritningar m m.

Exempel på tillgänglighetsåtgärder kan vara:

  • Utjämna mindre nivåskillnader
  • Kantstenssänkningar
  • Busshållplatser
  • Bänkar
  • Belysning
  • Tillgänglighetsanpassa övergångsställen/gångpassager
  • Kontrastmarkeringar
  • Ränndaler