search
Sök
menu
Meny

Jämställdhet

Symbol med texten På väg mot Jämköping, illustration

Jönköpings kommun har beslutat att jämställdhetsintegrera alla sina verksamheter och erbjuda jämställda arbetsplatser.

Att uppnå jämställdhet tar tid men Jönköpings kommun är på god väg!

Jönköpings kommun är en kommun där kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt, möjligheter och rättigheter att forma samhället och sina egna liv.

Jönköpings kommun vill främja jämställdhet för kommunens invånare, anställda och motverka diskriminering.

Att arbeta för jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar garanteras lika villkor och likvärdig behandling i kommunens alla verksamheter. Detta gäller såväl i bemötande och service som i bistånd och i tjänster. Det är det som är jämställdhetsintegrering.

I kommunens jämställdhetsplan beskrivs de mål och åtgärder som verksamheterna strävar mot.

Ledningsutskottet har det politiska ansvaret för jämställdhetsmålen. Ansvarigt kommunalråd är Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

En jämställdhets- och mångfaldsstrateg är placerad på stadskontorets strategi- och utvecklingsavdelning.

På varje förvaltning och på de sju största kommunala bolagen finns en jämställdhetssamordnare som stödjer cheferna att utveckla jämställda verksamheter.

Diskrimineringslagen, likabehandling

Kommunens arbete med jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv styrs av föreskrifterna i diskrimineringslagen. Lagen trädde i kraft 1 jan 2009 (2008:567) DL och ersatte flera andar lagar.

Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund:

kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Bestämmelserna i korthet

De nya bestämmelserna innebär bland annat att arbetsgivaren ska genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera) inom följande fem områden:

 • arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling,
 • möjligheter att förena arbete och föräldraskap,
 • främja en jämn könsfördelning, även på ledande positioner,
 • ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (bestraffning),
 • genomföra årliga lönekartläggningar.

Jämställdhetsdeklaration, CEMR

Jönköpings kommun skrev under den europeiska jämställdhetsdeklarationen CEMR (Council of European Municipalities and Regions) 2006.

Enligt CEMR förbinder sig Jönköpings kommun att verka för dessa sex grundprinciper.

 •  Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
 • Flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas.
 • Jämlik representation i beslutprocessen är nödvändig.
 • Avskaffa stereotypa uppfattningar om kön.
 • Jämställdhetsintegrering av alla verksamheter.
 • Handlingsplaner och tillräcklig finansiering.

Utöver dessa finns även 30 artiklar som ska underlätta att gå från ord till handling. I Jönköpings kommuns jämställdhetsplan förtydligas hur kommunen avser arbeta med dessa artiklar. Varje förvaltning och bolag ansvarar för genomförandet av artiklarna.

2015 deltog Jönköpings kommun i arbetet med att utveckla en plattform för det Europeiska jämställdhetsarbetet.

2018 genomförs konferensen Diversity, Eqality and Inclusion i Bilbao Spanien.

Vill du veta hur andra kommuner i Europa arbetar? Länk till CEMR:s hemsida finns längre ner på sidan.

Nationella jämställdhetsmål

Det övergripande målet för politikområdet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet beslutades utifrån propositionen 2005/06:155. Regeringens skrivelse ”Makt, mål och myndighet (Skr 2016:10) beslutades 22 februari 2017 av riksdagen. I skrivelsen presenteras inriktningen för jämställdhetspolitiken med två nya delmål kring utbildning och hälsa. En jämställdhetsmyndighet inrättas i Göteborg 1 januari 2018 och en tioårig, nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor har fastställts.

Under det övergripande målet finns sex delmål:

 • En jämn fördelning av makt och inflytande
  Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 • Ekonomisk jämställdhet
  Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 • Jämställd utbildning
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
 • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 • Jämställd hälsa
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Jämställdhetsintegrering

Hur gör vi för att ge god kommunal service och ett gott bemötande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar i kommunen på lika villkor och på ett likvärdigt sätt?

I Jönköpings kommun har vi valt att jämställdhetsintegrera alla våra verksamheter för att nå detta mål.

I den europeiska CEMR-deklarationen för jämställdhet finns sex grundläggande principer som slår fast att de som undertecknat deklarationen ska använda jämställdhetsintegrering som strategi.

Strategin har utarbetats av FN's ekonomiska och sociala råd 1997, och har sedan dess använts av  Sveriges regering, myndigheter, kommuner och landsting.

Det innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Det är en process att bedöma konsekvenserna för kvinnor och män och planera utifrån detta perspektiv. ( Sveriges Kommuner och Landsting, SKL)

Jämställdhetsintegrering innebär inte att skriva pliktskyldiga målformuleringar utan att konkret analysera hur kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och villkor påverkas av verksamheternas vardagliga handlingar och beslut. Det är i vardagen, där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår som jämställdhet skapas.

Jämställdhetsintegrering är när:

 • Verksamheten utformas så att den bidrar till att kvinnor och män, flickor och pojkar får samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv (d.v.s. att de jämställdhetspolitiska målen uppfylls)
 • Verksamheterna bedrivs så att kvinnor och män får del av bistånd, tjänster och service utifrån sina villkor och behov, och inte utifrån kön.
 • Att kvinnor och män, flickor och pojkar, bemöts och bedöms likvärdigt oavsett kön eller könsidentitet.

Mer om jämställdhetsintegrering och vilka metoder det finns för att arbeta med strategin hitatr du via länkarna här nedanför. 

Kontakt

Åsa Thörne Adrianzon
Jämställdhets- och mångfaldssamordnare
Tfn 036-10 60 33