search
Sök
menu
Meny

Barnkonventionen

I kommunen finns merparten av de verksamheter som barn och unga kommer i kontakt med. Här tar vi många beslut som rör barn och unga.

Barnkonventionen handlar bl.a. om att alla barn har samma rättigheter, att barnets bästa ska vara avgörande när beslut fattas och att barn har rätt till inflytande.

Barnkonventionen gäller varje barn upp till 18 år och den innehåller 54 artiklar. Inom FN finns en kommitté som granskar, kritiserar och ger rekommendationer för att alla länder ska bli bättre på att följa det som står i konventionen.

Beslut om barnkonventionen i Jönköping

Kommunfullmäktige har fattat flera beslut för att förstärka implementeringen av barnkonventionen i Jönköping.

  • Ett barnbokslut ska göras varje år
  • Ett nytt program för barn, unga och barnkonventionen ska tas fram
  • Nästan alla beslut som de olika nämnderna tar ska besvaras utifrån frågor som rör barnets rättigheter
  • En funktion med uppdrag att implementera barnkonventionen ska tillsättas.

Barnkonventionen i nämndernas beslutsfattande

Alla nämnder använder en barnchecklista inför beslut. Syftet är att bidra till att genomföra barnkonventionen i Jönköpings kommuns alla verksamheter.

Tillämpningsmodellen är en så kallad barnchecklista där syftet är att synliggöra barns olika villkor och bedöma effekterna av beslut för olika grupper av barn utifrån särskilda artiklar i barnkonventionen. Om ärenden bedöms beröra barn ska ett antal frågor kort besvaras, t.ex. vilka barn som berörs av beslutet, om barnets rätt till utveckling beaktas samt om barnets bästa prioriteras.

Kommunutvecklare

Kaffe och kaka blir tillsammans en fantastiskt god rapport, så lyder titeln på det förslag till modell för inflytande som Jönköpings kommuns kommunutvecklare arbetade fram under sommaren 2015.

I april 2014, i samband med att kommunfullmäktige behandlade Barnbokslut 2013 beslutades att Jönköpings kommun tillsammans med barn och unga skulle utreda möjligheter, former och forum för inflytande i Jönköpings kommun i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen. Sommaren 2015 anställdes därför för första gången 12 kommunutvecklare i Jönköpings kommun.

Konceptet kommunutvecklare finns i ett 40-tal kommuner och regioner i Sverige och bygger på inflytande genom hela arbetets gång. Konceptet handlar om att de unga gemensamt kommer överens om hur de ska arbeta med sitt specifika uppdrag och hur det ska redovisas. I alla frågor såsom arbetsmetoder, arbetstider, genomförande, redovisning med mera beslutar de unga själva. Likaså skriver kommunutvecklarna all rapportering själva om de väljer att redovisa skriftligt.

Under fyra veckor sommaren 2015 arbetade kommunutvecklarna med uppdraget att utreda möjligheter, former och forum för barn och ungas inflytande i enlighet med barnkonventionens artikel 12. Resultatet av deras arbete blev deras egen rapport – Kaffe och kaka blir tillsammans en fantastiskt god rapport. Kommunutvecklarnas modell är deras förslag på att långsiktigt möjliggöra barn och ungas inflytande i Jönköpings kommun.

Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2017 att anta modell för barn och ungas inflytande. Kommunutvecklarnas egen rapport fanns som underlag inför beslutet.

Kontakt

Jaqueline Nilsén
Strateg mänskliga rättigheter och barnrätt