search
Sök
menu
Meny

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är regler om vilka rättigheter varje människa har. Mänskliga rättigheter är grunden för fred, frihet, demokrati och hållbar utveckling.

FN:s regler om mänskliga rättigheter

Efter andra världskriget började många länder samarbeta i Förenta nationerna, FN. De skapade FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, där FN-länderna tillsammans skrev ner vilka rättigheter som är viktiga.

Det är staten som ska skydda människor och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda. Regeringen har det största ansvaret men Jönköpings kommun har också ett stort ansvar liksom du som medborgare och medmänniska.

Den allmänna förklaringen handlar bl.a. om följande

 • Alla människor är lika mycket värda.
 • Mänskliga rättigheter gäller för alla människor.
 • Alla människor har rätt att leva och att vara medborgare i ett land.
 • Vi ska skydda människor så att de kan känna sig trygga och säkra.
 • Sveriges lagar och domstolar ska behandla alla människor lika.
 • Vi ska kunna resa fritt inom våra länder och till andra länder.
 • Vi ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina egna länder.
 • Vi ska själva få bestämma över våra egna liv och gifta oss med vem vi vill.
 • Vi ska få tycka vad vi vill och tro på vilken gud vi vill.
 • Vi ska kämpa mot fattigdom och se till att människor har arbete och bostad, och lär sig att läsa och skriva.
 • Jönköpings kommuns arbete med de mänskliga rättigheterna
Symbol med texten JKPG för ALLA

I augusti 2012 beslutade kommunfullmäktige att det ska finnas ett nätverk i arbetet med de mänskliga rättigheterna, det så kallade MR-nätverket.

Syftet med nätverket är att samverka mellan förvaltningarna kring frågan om mänskliga rättigheter. Deltagarna i nätverket ses om en viktig del i spridandet av kunskaper om mänskliga rättigheter och hur dessa kan omsättas i praktiken inom kommunens verksamheter.

I nätverket ingår strateger inom olika rättighetsområden och representanter från de kommunala förvaltningarna. Sammankallande är kommunens jämställdhetsstrateg.

Jönköpings kommun har beslutat att kommunens centrala styrdokument ska innehålla ett rättighetsperspektiv. Kommunen deltar också i det Nationella Nätverket för Mänskliga rättigheter, NNMR.

Nationella minoriteter, lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoriteter. De är judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar. Deras minoritetsspråk heter jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Att tillhöra en nationell minoritet innebär vissa rättigheter, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Det så kallade grundskyddet innebär bland annat att

 • det allmänna har ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
 • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas
 • kommuner och andra myndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem
 • kommuner och andra myndigheter ska när det behövs informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter.

Länsstyrelsen Stockholm har information om Sveriges fem minoriteter och deras språk

 • Ruotsin kansalliset vähemmistöt
 • Ruoŧa riikkalaš unnitlogut
 • Svieriga rijkalasj unneplågo
 • Sveerjen nasjovnelle unnebelåhkoeh
 • Ruottin kansaliset minuriteetit
 • E Švediakere nacionalnikane minoritetia
 • Le Švedóske nationálne minoritétora

Länkar

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.länk till annan webbplats