search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2019-03-19
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 19 mars 2019

  Paragraferna 29-32 samt 35, 46 från socialnämndens sammanträde, den 19 mars 2019, är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluteten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-03-19
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2019-03-12
  Protokollet från tekniska nämndens sammanträde den 12 mars 2019 är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-03-18
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 13 mars 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-03-18
  Kungörelse - Miljöskyddsärende
  Hällstorp Recycling AB har anmält att man avser starta miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet 6 § miljöbalken.
  Läs mer
 • 2019-03-15
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 11 mars 2019
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 11 mars 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers sammanträde den 5 mars 2019
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers sammanträde den 5 mars 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-03-13
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 28 februari 2019
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-03-13
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 7 mars 2019
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 7 mars är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-03-13
  Protokoll från kommunstyrelsens upphandlingsutskotts sammanträde 26 februari 2019
  Anslag från upphandlingsutskottets sammanträde den 26 februari 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-03-13
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 26 februari 2019
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 26 februari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Samråd - Detaljplan för del av Odensjö 7:7, i Odensjö, Jönköpings kommun
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Samråd - Detaljplan för skola och förskola på Månsarp 1:60 m.fl., Jönköpings kommun
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ny förskola, och i förlängningen utbyggnad av skolan.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 13 februari 2019
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 13 februari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Protokoll från personalutskottets sammanträde 28 februari 2019
  Protokoll från Personalutskottets sammanträde den 28 februari 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-03-08
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 7 mars 2019
  Paragraf 25 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 7 mars är beslutad med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag kontakta miljö- och hälsoskyddsnämndens diarium på e-postadress miljo@jonkoping.se.

  Läs mer
 • 2019-03-06
  Kungörelse - Fördjupad översiktsplan för Rosendala (Maden) i Huskvarna
  Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan över Rosendala (Maden) i Huskvarna. Syftet med planen är ge övergripande förutsättningar för omvandling av industrimark till en ny del av Huskvarna centrum med ca nya 900 bostäder, 500 arbetsplatser, service och gröna stråk.
  Läs mer
 • 2019-03-06
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område östers sammanträde den 26 februari 2019
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område öster är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-03-04
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 27 februari 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-28
  Protokoll från valnämndens sammanträde 18 februari 2019
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 18 februari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-28
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område söders sammanträde den 19 februari 2019                  

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söders sammanträde den 19 februari 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-28
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 21 februari
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 februari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-28
  Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 21 februari 2019
  Protokoll från stadsbyggnadsdnämndens sammanträde den 21 februari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-27
  Samråd - Detaljplan för del av Hällstorp 1:20 mfl. (Hovslättsängar etapp 2) i Hovslätt, Jönköpings kommun
  Syftet med detaljplanen är möjliggöra byggnation av bostäder och en förskola. En blandad bostadsbebyggelse i form av sammanbyggda enbostadshus samt olika typer av flerbostadshus föreslås.
  Läs mer
 • 2019-02-27
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde, den 18 februari 2019
  Paragraferna 24-42 från individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde den 18 februari 2019 är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-27
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 19 februari
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 februari är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-27
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 18 februari
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 18 februari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-26
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 19 februari 2019
  Paragraferna 13-27 (ej § 16-19, 21-22) från socialnämndens sammanträde den 19 februari 2019 är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-26
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2019-02-19
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 19 februari 2019 är nu justerat. Länk till protokollet finns längre ner på den här sidan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-11
  Samråd - Detaljplan för Hedenstorp 1:18 m.fl. Ulvstorpasjön.
  Planens huvudsakliga syfte är att utreda markens lämplighet för bostadsändamål. Planen reglerar rättigheter och skyldigheter samt föreslår en lämplig bebyggelsetäthet i förhållande till vägstandard och tomtstorlek.
  Läs mer
 • 2019-01-25
  Samråd - Detaljplan för Attarp 2:425 och 2:93, Bankeryd
  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av bostäder och verksamheter.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Kungörelse - Antagna detaljplaner 2018
  Nedanstående detaljplaner antagna av stadsbyggnadsnämnden har vunnit laga kraft under 2018.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Samråd - Backen 1:141, Bankeryd, Jönköpings kommun
  Syftet med detaljplanen är att ersätta ett industriområde med ny bostadsbebyggelse samt centrumverksamheter. Planförslaget innebär att detaljplanen, om den får laga kraft, ska möjliggöra flerbostadshus i tre till sex våningar samt rad-/kedjehus i tre våningar. Förslaget skapar ungefär 120 lägenheter.

  Läs mer

Överförmyndarenheten

Skicka e-post till Överförmyndarenheten

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontider
Måndag, onsdag-fredag 10-11.30
Tisdag 13-14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

Länk till Överförmyndarenhetens informationssidor