search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2018-05-25
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 17 maj 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 17 maj 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-24
  Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 17 maj 2018
  Protokoll från stadsbyggnadsdnämndens sammanträde den 19 april 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-23
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 15 maj
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 maj 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-23
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 31 maj 2018
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, torsdagen den 31 maj 2018 kl. 13.00.
  Läs mer
 • 2018-05-23
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 14 maj
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 14 maj 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-22
  Föreskrift om eldningsförbud
  Jönköpings kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska gälla i hela Jönköpings kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.
  Läs mer
 • 2018-05-21
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 17 maj
  Paragrafer 83, 89-90 från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17 maj 2018 är justerat med omedelbar justering.Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-21
  Samråd - Upphävande av fastighetsindelande bestämmelser för Lillegården 8, Huskvarna, Jönköpings kommun.
  Syftet med upphävandet är att möjliggöra ny fastighetsindelning på befintlig fastighet för Lillegården 8.
  Läs mer
 • 2018-05-21
  Samråd - Detaljplan för Sömnden 6 m.fl. i Huskvarna, Jönköpings kommun.
  Syftet är att möjliggöra cirka 170 bostäder, centrumverksamhet och förskola. Junexhuset med kulturmiljövärden bevaras. Ny bebyggelse anges som högsta tillåtna nockhöjd och väntas variera mellan 2-8 våningar och blir i huvudsak 4 våningar.
  Läs mer
 • 2018-05-21
  Granskning - Detaljplan för Vingpennan 1, etapp 3, Jönköpings kommun.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt utbyggnad av bostäder samt kommunala gator, torg och parkytor på Kungsängen. Detaljplaneförslaget har föregåtts av tre markanvisningstävlingar där granskningshandlingen anpassats efter de tilldelade förslagen. Samtliga etapper för utbyggnaden på Kungsängen togs för samråd under 2013 där etapp 3 utgör en del av det tidigare planområdet.

  Läs mer
 • 2018-05-18
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 16 maj 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 16 maj 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-17
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 15 maj 2018
  Paragraferna 89-95, 98-101, 105, 112 från socialnämndens sammanträde den 15 maj 2018 är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-17
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 8 maj 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 8 maj 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av skeretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-16
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 16 maj 2018
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 16 maj 2018 är nu justerat. Pga sekretess publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-15
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 8 maj 2018
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 8 maj 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-15
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 14 maj 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 14 maj 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-14
  Protokoll från valnämndens sammanträde 27 april
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 27 april 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-11
  Kungörelse - miljöskyddsärende
  Skanska Industrial Solutions AB har till miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköpings kommun anmält att de avser att starta miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet 6 § miljöbalken
  Läs mer
 • 2018-05-11
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2 maj 2018
  Paragraf 42-44, 46-51, protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 2 maj är nu justerat och finns som en pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-09
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 8 maj 2018
  Paragraferna 92 och 95 från tekniska nämndens sammanträde den 8 maj 2018 är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-09
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 8 maj 2018
  Paragraf § 172 från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 8 maj 2018 är nu justerad. Protokollet publiceras inte på webben på grund av skeretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-08
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 24 april
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 24 april 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-04-24
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 17 april  2018
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 17 april 2018, är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-03-22
  Kungörelse - Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023.
  Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller som innehåller förslag till åtgärder under kommande 5-årsperiod.
  Läs mer
 • 2018-02-21
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 20 februari
  Paragraferna 30-31,33 och 34 från tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 är beslutade med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag, kontakta tekniska kontorets diarium på e-postadress tekniska@jonkoping.se
  Läs mer