search
Sök
menu
Meny

Fördjupad översiktsplan Maden

Byggnader framför skogsklädda kullar, illustration.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan över Maden i Huskvarna. Syftet med planen är ge övergripande förutsättningar för omvandling av industrimark till en ny del av Huskvarna centrum med ca nya 900 bostäder, 500 arbetsplatser, service och gröna stråk.

Huskvarna stad växer och en tillväxt innebär en successiv förändring av stadens olika delar.

Maden var tidigare ett sankt område, det fylldes ut och industrier etablerades. Nu har vi kommit till nästa epok när områdets centrala läge gör det särskilt intressant för nya bostäder och arbetsplatser. Vi ser en möjlighet att en omvandling av detta område mycket starkt kan bidra till en förstärkning
och en positiv utveckling av Huskvarna centrum.

Många har uppmärksammat Madens utvecklingsmöjligheter och när kommunen tog fram den fördjupade översiktsplanen Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare lyftes området fram under
samrådet som ett förslag till en stadsbyggnadsvision för Huskvarna och infördes i den slutliga versionen 2011 som ett omvandlingsområde. I den efterföljande och nu gällande Översiktsplan 2016 redovisas i genomförandeplanen att en fördjupad översiktsplan ska upprättas för Maden i Huskvarna.

Den fördjupade översiktsplanen finns tillgänglig digitalt via länken nedan. Information och datorer kommer också att finnas i Huskvarna bibliotek, Rumlaborgsgatan 1 i Huskvarna samt i kommunens
utställningshall vid Juneporten, V Storgatan 16 i Jönköping.

Synpunkter lämnas senast den 31 juli via formulär i planförslaget (under fliken Lämna synpunkter) eller skrifligt till Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

Alla synpunkter under samrådet sammanställs och planen ställs sedan ut på nytt innan den fördjupade översiktsplanen antas och blir utgångspunkt för kommande detaljplaner.

Kontakt

Mattias Karlsson
Översiktsplanerare
Tfn 036-10 51 24