search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Domherren 23 på Öster, Jönköping

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, centrumverksamhet och kontor.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för byggnation av bostäder och centrumverksamhet på fastigheten Domherren 23. På grund av kulturhistoriska värden reglerar detaljplanen de nya byggnadernas höjd för att de inte ska upplevas dominera platsen i förhållande till den större fabriksbyggnaden. För den västra delen regleras även placering och koppling till fabriksbyggnaden som bevaras och skyddas mot rivning och förvanskning.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 30 oktober - 24 november 2017 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 24 november 2017. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: mars - april 2018
Antagande: januari - februari 2018
 > Granskning: 30 oktober - 24 november 2017
Samråd: 30 maj - 2 september 2016

Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 15.7 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 386.9 kB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 100.4 kB)

Behovsbedömning - granskningöppnas i nytt fönster (pdf, 117.6 kB)

Bilagor
Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 12 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 2.2 MB)

Behovsbedömning - samrådöppnas i nytt fönster (pdf, 203 kB)

Kontakt


Planarkitekt

Cecilia Gadman

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

cecilia.gadman@jonkoping.se

 

Översiktskarta