search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Domherren 23 på Öster, Jönköping

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, centrumverksamhet och kontor.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för byggnation av bostäder och centrumverksamhet på fastigheten Domherren 23. På grund av kulturhistoriska värden reglerar detaljplanen de nya byggnadernas höjd för att de inte ska upplevas dominera platsen i förhållande till den större fabriksbyggnaden. För den västra delen regleras även placering och koppling till fabriksbyggnaden som bevaras och skyddas mot rivning och förvanskning.

Tidplan

Laga kraft: mars - april 2018
 > Antagande: januari - februari 2018
Granskning: 30 oktober - 24 november 2017
Samråd: 30 maj - 2 september 2016

Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 15.7 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 386.9 kB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 100.4 kB)

Behovsbedömning - granskningöppnas i nytt fönster (pdf, 117.6 kB)

Bilagor
Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 12 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 2.2 MB)

Behovsbedömning - samrådöppnas i nytt fönster (pdf, 203 kB)

Kontakt


Planarkitekt

Cecilia Gadman

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

cecilia.gadman@jonkoping.se

 

Översiktskarta