search
Sök
menu
Meny

Skolskjuts

Skolskjuts anordnas för elever i grundskola och förskoleklass. Riktlinjerna utgår bland annat från avståndet till skolan. Via en databas kan du söka rutter för skolskjutsen.

I Jönköpings kommun är det ca 2 000 elever som får transport till skolan, antingen med busskort eller med särskilda skolbussar.

Kommunens ansvar

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet.

Hemkommunens skyldighet att anordna skolskjuts omfattar de elever som går i grundskolan. I Jönköpings kommun har även elever i förskoleklass rätt till skolskjuts.

För särskolans elever i kommunen finns en särskild skolskjutsorganisation som bygger på särskolans fasta start- och sluttider.

Särskilt upphandlade skolskjutsar
I de fall allmän kollektivtrafik inte är utbyggd eller av något skäl inte kan användas, ordnar kommunen skolskjuts genom särskilt upphandlade skolskjutsar (skolbussar).

Skoltaxi
I de fall en elev inte kan använda allmän kollektivtrafik eller upphandlad skolskjuts anordnar kommunen skolskjuts genom skoltaxi. Anledningen kan vara:

  • Funktionshinder
  • Att anslutningsskjuts behövs till skolbuss eller kollektivtrafik
  • Annan särskild omständighet

I skoltaxi ska samordning ske i så hög grad som möjligt, oavsett vilken typ av resa det gäller. Enskilda transporter ska undvikas där samordning är möjlig.

Avståndsreglerna för skolskjuts i Jönköpings kommun

Vägsträckan avser närmaste gång- och cykelväg.

  • Förskoleklass och årskurs 1-3: 2 km
  • Årskurs 4-6: 3 km
  • Årskurs 7-9: 4 km

Avståndet mellan barnets bostad och påstigningsplatsen ska heller om möjligt inte överstiga (gäller från augusti 2012):

  • Förskoleklass och årskurs 1-3: 1 km
  • Årskurs 4-6: 2 km
  • Årskurs 7-9: 3 km

För de äldre eleverna kan det i vissa fall finnas en på- och avstigningsplats närmare hemmet avsedd för yngre elever som även de äldre eleverna kan använda på morgonen. Det är däremot inte säkert att denna hållplats trafikerad på hemresan för de äldre eleverna. Då gäller den anvisade avstigningsplatsen. 

Överklaga beslut om skolskjuts

De elever som är berättigade till skolskjuts får ett beslut hemskickat, till vårdnadshavare.

Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag du fick det.

Överklagande ska vara skriftligt, och innehålla uppgifter om vilket beslut som överklagas och vilken ändring man begär. Överklagandet skickas till:

Utbildningsförvaltningen
Diariet
Box 1002
561 24 Huskvarna

Utbildningsförvaltningen skickar ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten i Jönköping, för beslut.

Särskilda skäl
Det finns också möjlighet att ansöka om skolskjuts av särskilda skäl (funktionsnedsättning eller särskilda trafikförhållanden). Även ett sådant beslut kan överklagas.

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl

Om du anser att det finns särskilda skäl som motiverar skolskjuts trots att riktlinjerna inte medger det, så ansöker du här.

Dokument

Blankett: Ansökan om skolskjuts/särskoleskjuts vid särskilda skäl (pdf, 106.5 kB)

Särskilda skolskjutsar till korttidshem och hemfritids

Här anmäler du resor till korttidshem och/eller hemfritids, samt registrerar ett schema. Gäller endast elever med beviljad särskild skjuts.

Dokument
 
Blankett: Skolskjuts särskilda skjutsar till korttids hemfritidsöppnas i nytt fönster (pdf, 2.5 MB)

Blankett: Schema för skolskjuts till korttids och fritidsöppnas i nytt fönster (pdf, 6.2 MB)