search
Sök
menu
Meny

Östra förskolan

Östra förskolan sedd utifrån utegården. 

Östra förskolan ligger centralt mellan vattendrag, stora grön­områden och med en närhet till bibliotek och museum. Detta skapar möjligheter för utmanande utflykter.

Innergård med lekredskap, i bakgrunden en förskola.

På Östra förskolan finns avdelningarna Eken, Kastanjen och Lönnen.

Förskolan byggdes 1954 och totalrenoverades 2013. Utomhusmiljön på Östra förskolan bjuder på varierad lek och rörelse under hela året. Genom våra fantastiska fruktträd och bärbuskar kan barnen följa årstidernas påverkan på naturen. Innemiljön på Östra förskolan är utrustad med modern teknik och en välplanerad pedagogisk lekmiljö, anpassade efter barnens ålder fördelat på de tre avdelningarna Kastanjen, Lönnen och Eken. Den rymliga innemiljön ger även möjligheter till vattenlek/experiment, storsamlingar och skapande i den gemensamma ateljén. Under dagen delas barnen ofta in i mindre grupper för att skapa lugn och harmoni. 

Välkomna till oss på Östra förskolan!

Besöka förskolan

Ni är varmt välkomna att besöka Östra förskolan. För att boka besök ring 036-10 78 94.

Kålgårdens förskoleområde

Östra förskola är en av sju förskolor som ingår i Kålgårdens förskoleområde.  Övriga förskolor är:

 • Dragonens förskola
 • Ekorrens förskola
 • Grändens förskola
 • John Bauers förskola
 • Kålgårdens förskola
 • Vintergatans förskola

Kvalitetsarbete

Verksamheten i förskolan styrs av Skollagen 2010:800 och Läroplan för förskolan 98 (rev 2010).

I dessa styrdokument uttrycks Bland annat de mål som finns för förskolans verksamhet och som systematiskt ska utvärderas och följas upp.

 • Varje arbetslag utvärderar och följer upp sin verksamhet kontinuerligt under året och vid ett antal tillfällen redovisas dessa mål och utvärderingar till ledningen.
 • Varje år utarbetar arbetslagen/förskolorna en handlingsplan där man formulerar mål och beskriver hur man ska arbeta med dessa.
 • Varje förskola har en processledare som tillsammans med ledningen bildar enhetens utvecklingsgrupp som arbetar med enhetens utvecklings- och kvalitetsarbete.

Arbetet med kvalitetsutveckling redovisas till förvaltningen vid ett par tillfällen varje år.

För att få ta del av vårdnadshavarnas upplevelser av verksamheterna skickas varje år ut en kommungemensam brukarenkät där man får svara på frågor kring förskolans verksamhet. Resultatet från dessa enkäter ska ligga till grund för det fortsatta arbetet på förskolorna.

Trygghet och likabehandling

Vi strävar mot en miljö som är fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Att alla barn och vuxna ska känna glädje och trygghet över att vara på våra förskolor.

Vårt arbete med trygghet och likabehandling

Alla vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på våra förskolor och alla barn ska vara trygga i våra verksamheter.

Ett uppdrag vi har är att årligen upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

Vi ska också aktivt arbeta för att barn och vårdnadshavare känner sig trygga i våra verksamheter och en viktig grund till detta läggs under inskolningen av barn och vårdnadshavare på våra förskolor.

Vid upptäckt av diskriminering eller kränkningar ska en utredning startas och en anmälan göras till huvudmannen.

Lagar och läroplan

Skollagen 2010:800, Diskrimineringslagen 2008:567 och Läroplan för förskolan 98 (rev 2010) talar om för oss att vi ska arbeta mot all form av diskriminering och kränkningar.

Kontakta oss

Adress
Änkhusgatan 3
553 22 JÖNKÖPING

Avdelningar

 • Eken, telefon 036-10 78 94, 0722-54 43 59
 • Lönnen, telefon 036-10 78 93, 0722-54 43 55
 • Kastanjen, telefon 036-10 78 92, 0722-54 43 60

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Stephan Redman

036-10 30 90

Bitr. förskolechef

Annika Nilsen

036-10 22 20

Bitr. förskolechef

Ninna Harriott

036-10 38 72

Skoladministratör

Jeanette Orrgren Roman

036-10 67 17

Specialpadagog

Helen Runald

036-10 39 52

Specialpdagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58

Vaktmästare

Lars-Åke Ljungkvist

036-10 64 31

IT-pedagog

Victoria Isaksson


VFU-ansvarig

Annelie Lindström